Reis Ostrogodos

Mapa do Reino de Teodorico


–469 : Valamiro (Walamir), Videmiro (Widomir), e Teodomiro (Thiudomir)
469–474 : Teodomiro
474–526 : Teodorico o Grande (Thiudoric)
526–534 : Atalarico (Atthalaric)
534–535 : Amalasunta
535–536 : Teodato (Thiudahad)
536–540 : Vitige (Wittigeis)
540–541 : Ildibaldo (Hildibald)
541–541 : Erarico (Heraric, Ariaric)
541–552 : Totila ou Baduila
552–553 : Teia, Teya, Teias (Theias)


voltar para Mapas e Cronologias